Isikud, kes jäid ilma üürilepingu alusel kasutatava eluruumi erastamise
õigusest, kuna see võõrandati mõnele teisele õigustatud subjektile

LÕPETAME OMANDIREFORMI!

Eluasemevaldkonna arengukava 2007-2013 väljatöötamine on jõudmas lõppjärku. Tekib võimalus ühiskonda taas ühendavaks suureks ideeks – õigluse taastamiseks Eesti õigussüsteemis ja omandireformiga tekitatud ülekohtu heastamiseks. Kui õigusjärgsetele omanikele hakkab omandireform suurelt osalt lõppema, siis erastamisõigusest ilma jäänud isikud on seni  reaalse hüvituseta. Aastatel 2007-2010 keskendutakse omandireformi lõpuleviimisele.

Euroopa Liidu liikmesriigina on meil kohustus austada inimõigusi, sealhulgas iga isiku koduõigust, millega omandireformis vastuollu mindi. Taasiseseisvunud Eesti, alustades ulatuslikke majandus- ja sotsiaalreforme, tegi reservatsiooni Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ratifitseerimisel 13. märtsil 1996.a. Sellega välistati rahvusvaheline õigusjärelvalve omandireformile ja ühisomandi ümberjaotamisel varandusliku segregatsioonipoliitika teostamisele. Riisudes kümnetelt üürnikelt kodu erastamise õiguse, kingiti need korterid ametnike suval nn õigusjärgsele subjektile. Kogu tegevust müstifitseeritakse poole sajandi taguse vara tagastamisena.

Eesti Vabariik on loodud vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on rajatud õiglusele ja õigusele ning kus riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Kõik on seaduse ees võrdsed, väidab põhiseaduse § 12. Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest, kinnitab § 13 ning § 14 lisab, et õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu  ning kohalike omavalitsuste kohustus.

Omandireformi aluste seadus kehtestati eesmärgiga korraldada ümber omandisuhted eelduste loomiseks turumajandusele üleminekuks; omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamine vara tagastamisega endistele omanikele aga ei tohi kahjustada teiste isikute seadusega kaitstud huve ega tekitada uut ülekohut. (ORAS § 2 lg 2)

Käesoleva projekti eesmärgiks on  eluruumi erastamise võimalusest ilma jäänud isikute jaoks õigusriigipäraste meetmete kavandamine neile tekitatud kahju hüvitamiseks, sest igaühel on meie põhiseaduse § 25 alusel õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele.  Selleks on ette valmistatud REGISTRILEHT, mille me palume erastamise võimalusest ilma jäänud isikutel täita, andes sellega võimaluse taotleda pädevatelt institutsioonidelt seadusandlike aktide vastuvõtmist ülaltoodud probleemide lahendamiseks.


ÜHISE LAUA TAGA

EMA JA LAPS

MEIE KÕIGI LIPP

SUNDÜÜRNIKUD AKTSIOONIS


Isikud, kes jäid ilma üürilepingu alusel kasutatava eluruumi erastamise õigusest, kuna see võõrandati mõnele teisele õigustatud subjektile